Veterán klub Kroměříž z. s., IČ: 22681752 (dále jen „spolek“), je právnická osoba zřízená za účelem pořádání sportovních a společenských akcí, výstav, závodů a soutěží.

Spolek pořádá akci „SETKÁNÍ PŘÁTEL VETERÁN KLUBU KROMĚŘÍŽ 2024“, která se uskuteční dne 03.08.2024 na Velkém náměstí v Kroměříži (dále jen „akce“). Účast na akci je možná výhradně na základě předchozí registrace.

Spolek v souvislosti s akcí jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Spolek v souvislosti s akcí konkrétně zpracovává tyto osobní údaje: Jméno a příjmení registrované osoby, datum narození, adresa bydliště a údaje o historickém vozidle, s nímž registrovaná osoba na akci dorazí, to vše v rozsahu dle přihlášky.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro konání akce, zejména pak pro možnost evidence a zpracování podané přihlášky, přípravu materiálů souvisejících s akcí a uskutečnění plánovaného programu akce. Právo spolku na zpracování těchto osobních údajů tedy vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, přičemž ke zpracování osobních údajů pro tento účel dochází v rámci interní evidence spolku.

Dle programu akce může dojít k soutěžím různého druhu (závod, soutěž zručnosti atd.). Pokud se subjekt údajů rozhodne jakékoli soutěže zúčastnit, pak bere na vědomí, že dojde jednak ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle přihlášky pro účely evidence soutěžících, a případně také ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména a příjmení subjektu údajů a údajů historickém vozidle, s nímž se subjekt údajů soutěže zúčastnil, a to v případě úspěchu subjektu údajů prostřednictvím vyhlášení těchto osobních údajů na místě akce. Subjekt údajů bere na vědomí, že se žádné ze soutěží pořádaných na akci nelze účastnit bez toho, aby k takovému případnému zpracování subjektu údajů (v případě jeho úspěchu na soutěži) došlo. Zpracování těchto osobních údajů je tedy rovněž nezbytné pro konání akce. Právo spolku na zpracování těchto osobních údajů tedy vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Subjekt údajů bere na vědomí, že spolek v souvislosti s akcí pořizuje fotografie a videozáznamy z průběhu akce, na kterých může být zachycen subjekt údajů (jeho podoba a/nebo hlasový projev) a/nebo vzhled historického vozidla (vč. případného SPZ vozidla), s nímž subjekt údajů na akci dorazil. Fotografie a videozáznamy spolek uchovává ve svých archivech, a vybrané fotografie či videozáznamy také zveřejňuje na svých internetových stránkách (https://ceskyveteran.cz/). Tyto materiály spolek pořizuje pro účely prezentace své činnosti a propagace účelu, pro který je spolek zřízen. Subjekt údajů bere na vědomí, že spolek v rámci akce není schopen individuálně ověřovat, zda účastník akce vyslovil souhlas s tímto zpracováním osobních údajů. Zpracování těchto osobních údajů je tedy rovněž nezbytné pro konání akce, a současně k němu dochází z důvodu oprávněných zájmů spolku. Právo spolku na zpracování těchto osobních údajů tedy vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. b), písm. f) Nařízení.

Subjekt údajů má vůči spolku právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení. Rovněž má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), bude-li mít za to, že při zpracování osobních údajů postupuje spolek v rozporu s Nařízením. Uplatněním práva na výmaz či omezení zpracování však není dotčeno právo spolku nadále osobní údaje subjektu údajů zpracovávat, bude-li k tomu nadále mít zákonný důvod.

Osobní údaje spolek zpracovává vždy výhradně po nezbytnou dobu která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Případné fotografie či videozáznamy jsou na webových stránkách spolku zveřejněny nanejvýš po dobu minimálně 10 let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Subjekt údajů může spolek požádat o smazání případných fotografií či videozáznamů pořízených na akci, na kterých je zaznamenán subjekt údajů, jeho projev či jeho historické vozidlo, a to po jednom roce od konání akce.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, předávání osobních údajů do třetích zemí či předávání mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a způsobem uvedeným výše zpřístupněny:

a) účastníkům akce při vyhlášení výsledků soutěží;

b) osobám, které spolku poskytují služby při pořádání a konání akce;

c) osobám, které spolku poskytují služby vedení a/nebo správy datového uložiště či webových stránek; a/nebo

d) veřejnosti při návštěvě webových stránek spolku.

Subjekt údajů se na spolek může v souvislosti se zpracováním osobních údajů obracet:

a) v sídle spolku na adrese Vejvanovského 374, 76701 Kroměříž, nebo b) prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Marka Kopečka, e-mail: info@ceskyveteran.cz; tel. č.: +420777883304.

Subjekt údajů bere na vědomí, že akce je veřejná. Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.